ilość rzeczy: 0 kwota do zapłaty: 0.00 zł
Login Hasło
Zaloguj się Przypomnij hasło | Zarejestruj się

(pod regulaminem Ligi Uniwersyteckiej Rzeszów znajduję się regulamin Quizu Misyjnego)REGULAMIN PUBQUIZ LIGA UNIWERSYTECKA 2016

1. Organizatorami PubQuiz Liga Uniwersytecka Rzeszów 2016 jest firma New

Entertainment oraz Uniwersytet Rzeszowski.


2. Każdy uczestnik Ligii musi być studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego.


3. Miejscem organizowania Ligii Uniwersyteckiej 2016 jest Klub Mikrofon

znajdujący się przy ulicy Matejki 8A.


4. Liga Uniwersytecka 2016 rozpoczyna się 8.03.2016 roku (wtorek) i będzie trwać

nieprzerwanie, co tydzień, w każdy wtorek o godz. 20:00 aż do 18.05.2016 roku.


5. Uczestnik konkursu wraz z całą drużyną jest zobowiązany do wypełnienia przed

rozpoczęciem konkursu formularza zgłoszeniowego.


6. Każda drużyna wybiera nazwę, której będzie używać przez cały okres trwania

Ligii.


7. Punkty zdobyte przez drużynę podczas Quizów odbywających się w ramach Ligii

Uniwersyteckiej sumują się.


8. Drużyny z największą liczbą punktów przechodzą do głównego finału.


9. Liczba drużyn kwalifikujących się do finału jest zależna od liczby drużyn

rywalizujących w ramach Ligii. Organizator jest zobowiązany do podania

informacji o liczbie drużyn awansujących do finału nie później niż miesiąc po

rozpoczęciu Ligii.


10. Drużyna, która w ramach rozgrywek zdobędzie najwięcej punktów otrzymuje

dodatkowe trzy punkty w finale, drużyna z drugim wynikiem otrzymuje dwa

punkty, trzecia drużyna jeden punkt. Pozostałe drużyny, które zakwalifikowały

się do finału, a nie były w pierwszej trójce rozpoczynają finał bez punktów

dodatkowych.


11. Liczba osób w drużynie jest nielimitowana, jednakże przed rozpoczęciem Ligii

należy podać ostateczną liczbę członków w zespole, która przez okres trwania

Ligii nie może się zmienić (wzrosnąć).


12. W finale Ligii Uniwersyteckiej daną drużynę może reprezentować maksymalnie 8

członków wcześniej do niej zapisanych.


13. W przypadku, gdy na Quizie będącym częścią Ligii, któryś z zawodników nie

będzie mógł być obecny, może on zostać zastąpiony przez inną osobę nie

uczestniczącą w Lidze, z wyjątkiem finału, w którym mogą uczestniczyć tylko

osoby wcześniej zgłoszone do drużyny.


14. Ostateczna liczba osób w drużynie oraz nazwa drużyny musi być podana

najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się Liga Uniwersytecka.


15. Dla trzech najlepszych drużyn w finale przewidziane są nagrody. Informacja o

łącznej puli nagród do wygrania musi być podana najpóźniej w dniu rozpoczęcia

danej Ligii.


16. Data rozpoczęcia Ligii będzie ustalona przez organizatorów i podana do ogólnej

wiadomości nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem.


17. Termin zakończenia Ligii przewidziany jest na 18.05.2016 roku podczas trwania

Kulturaliów. Dokładny adres lokalizacji finału będzie podany do publicznej

wiadomości nie później niż miesiąc przed finałową rozgrywką.


18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których

zobowiązuje się poinformować uczestników Ligii za pośrednictwem strony

internetowej www.pubquiz.pl lub profilu na Facebooku lub informacja zostanie

przekazana przez osobę prowadzącą Ligę w danym mieście.


19. Organizatorzy mają prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych

niniejszym Regulaminem, a dotyczących Ligii Uniwersyteckiej odbywającej się

w danym mieście.


20. Decyzja organizatorów w sprawach związanych z Ligą jest ostateczna i wiążąca

dla wszystkich jej uczestników i drużyn.


21. Wszelkie pytania związane z Ligą należy kierować na adres mailowy:

pubquiz.pl@gmail.com lub dydaktyka@urz.pl


Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016

REGULAMIN QUIZU MISYJNEGO


§ 1 Postanowienia ogólne


Organizatorem Quizu Misyjnego ( zwanego dalej Quiz lub Gra) jest Tomasz Pająkowski prowadzący działalność gospodarczą pf. New Entertainment Tomasz Pająkowski z siedzibą w Bydgoszczy 85-166, ul. Beskidzka 1/49, NIP 9532449780, REGON 340827087.

Quiz jest formą rozrywki intelektualnej, polegającej na udzielaniu odpowiedzi przez uczestników na pytania zadawane przez prowadzącego. Warunki i zasady Quizu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem).

Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje  warunki i zasady uczestnictwa w Quizie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Quizu. Warunki uczestnictwa określa jedynie Regulamin, a wszelkie materiały reklamowe i promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.

Quiz nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm).


§ 2 Uczestnicy


Uczestnikami Quizu (zwanymi dalej: Uczestnik/Uczestnicy) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły 18 rok życia.

Uczestnictwo w Quizie jest dobrowolne. Warunkiem Uczestnictwa w Quizie jest zgłoszenie się do prowadzącego i wpisanie swojego imienia i nazwiska na liście Uczestników. Podpis na liście uczestników jest jednoznaczny z przystąpieniem do Quizu i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator dopuszcza możliwość udziału w Quizie drużyn, składających się przynajmniej     z 1 osoby pełnoletniej, która zostaje kapitanem drużyny, i której imię i nazwisko znalazło się na liście zgłoszeniowej.  W przypadku przyznania wygranej, beneficjentem jest wyłącznie kapitan drużyny, na co członkowie drużyny jednomyślnie wyrażają zgodę.

Uczestnikami Quizu nie mogą być Organizatorzy, pracownicy Organizatora, przez których rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio w przygotowaniu Quizu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. 

Uczestnik, który wygra jedną z nagród przed jej odbiorem będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość okazując Organizatorowi dowód tożsamości.


§ 3 Zasady Quizu


Liczbę osób, które mogą uczestniczyć w jednej Grze  ustala prowadzący przed rozpoczęciem rozgrywki. Liczba ta uzależniona jest od warunków lokalowych (miejsca przeprowadzenia gry) oraz liczby zgłoszonych Uczestników.


§ 4 Zasady Quizu- Pytania


Quiz składa się z pytań podzielonych na kategorie. O liczbie pytań w kategoriach oraz liczbie kategorii Uczestnicy są informowani przez prowadzącego przed przystąpieniem do Gry.

Pytania mogą być prezentowane przez prowadzącego poprzez:

odczytanie pytania,

wyświetlenie fragmentu filmu oraz odczytanie pytania dotyczącego wyświetlonego fragmentu filmu,

odtworzenie fragmentu muzyki oraz odczytania pytania dotyczącego odtworzonego fragmentu muzyki,

przedstawienie fotografii oraz odczytanie pytania dotyczącego przedstawionej fotografii.

Prowadzący informuje uczestników o sposobie przedstawienia pytań przed rozpoczęciem zadawania pytań w danej kategorii.

Każde pytanie oraz odpowiedź przygotowane przez organizatora zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł wiedzy (np. Wielka Encyklopedia PWN, Polska Agencja Prasowa, Wikipedia). W przypadku, gdy prawidłowość odpowiedzi przygotowanej przez organizatora poddana jest w wątpliwość przez uczestnika Quizu, może on zażądać podania źródła, z którego korzystał Organizator. Żądanie podania źródła odpowiedzi uczestnik powinien wystosować do Organizatora na adres e-mail: pubquizpl@gmail.com.

W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie przygotowane przez organizatora okaże się błędna ma on prawo zastosować „przywilej dobrej woli”. Przywilej dobrej woli to zasada, w myśl której odpowiedź przygotowana przez Organizatora uważana jest za poprawną. Organizator sam nie tworzy odpowiedzi, tylko przedstawia informacje zaczerpnięte z różnych źródeł. Organizator wykorzystując informację z danego źródła jest przekonany o jego poprawności i jego celem nie jest wprowadzenie w błąd uczestników gry. Aby Organizator mógł powołać się na powyższy przywilej musi przedstawić zainteresowanym źródło, z którego pochodzi błąd.

Decyzja prowadzącego w kwestiach spornych jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla uczestników.


§ 5 Zasady Quizu- przebieg Gry


Uczestnik otrzymuje od prowadzącego kartę gry, na której zamieszcza odpowiedzi na zadawane pytania. Karta do gry składa się z dwóch arkuszy - oryginału i kopii.  Wykonane są one z papieru samokopiującego w celu wykonania dwóch identycznych egzemplarzy.

Pytania dla wszystkich uczestników są takie same. Prowadzący zadaje pytanie, a następnie udziela Uczestnikom czasu na odpowiedź, który nie może być krótszy niż 3 sekundy.

Każda Gra składa się z 2 etapów: 

etap I- zadawanie pytań przez prowadzącego

etap II- sprawdzenie poprawności odpowiedzi udzielonych przez Uczestników, poprzez porównanie ich z poprawnymi odpowiedziami prezentowanymi przez prowadzącego,

Sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi polega na przekazaniu oryginału karty gry z zapisanymi odpowiedziami prowadzącemu lub przedstawicielowi innej drużyny biorącej udział w tej samej Grze, który sprawdza ich poprawność oraz wskazuję ilość punktów uzyskanych uczestnika.

Etapy Gry mogą dowolnie przeplatać się w ramach danej rozgrywki. Przed rozpoczęciem Gry prowadzący informuje o sekwencji, w jakiej będą następowały po sobie poszczególne etapy.

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź niepoprawną nie otrzymuje punktów. 

W trakcie Gry mogą pojawić się pytania bonusowe. O liczbie dodatkowych punktów do zdobycia za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie bonusowe prowadzący musi poinformować przed zaprezentowaniem pytania.

Wygrywa osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.

W sytuacji, gdy dwóch (lub więcej) uczestników zdobędzie tę samą liczbę punktów o prawie  do nagrody decyduje dogrywka.

Dogrywka polega na udzieleniu przez jej uczestników odpowiedzi na dodatkowe pytanie. Dotyczy ono najczęściej wskazania daty lub najbliższej wartości liczbowej nawiązującej do zadanego pytania.  Wygrywa ten z uczestników, którego odpowiedź była odpowiedzią prawidłową lub była najbliższa prawidłowej odpowiedzi. W przypadku udzielenia przez co najmniej 2 uczestników identycznej odpowiedzi, która byłaby odpowiedzią prawidłową lub najbliższą prawidłowej, o wyłonieniu zwycięzcy danej nagrody będą decydowały kolejne pytania.

Zwycięzca dogrywki otrzymuje nagrodę, o którą toczyła się dogrywka. Pozostali uczestnicy dogrywki otrzymują kolejne nagrody z listy wg stopnia prawidłowości udzielonych odpowiedzi.

W przypadku dogrywki o nagrody z listy nagród quizowych, uczestnicy dogrywki otrzymają nagrody do wyczerpania puli nagród.


§ 6 Zasady Quizu- dyskwalifikacja


Wszelkie zmiany na kopii karty odpowiedzi, która zostaje przy uczestniku, po oddaniu jej oryginału prowadzącemu w celu sprawdzenia poprawności odpowiedzi, powodują dyskwalifikację uczestnika.

Uczestników Gry obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe czy laptopy oraz innych materiałów, które mogą zawierać odpowiedzi na pytania zadawane podczas konkursu. W szczególności zabronione jest:

pisanie wiadomości tekstowych (sms)

prowadzenie rozmów telefonicznych,

korzystanie z Internetu.

Zabronione jest konsultowanie pytań i odpowiedzi z osobami, które nie biorą udziału w Grze.

W razie stwierdzenia naruszeń zakazów  wskazanych w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, prowadzący udziela upomnienia uczestnikowi. W razie ponownego naruszenia ww. zakazów prowadzący może odebrać uczestnikowi wszystkie dotychczas zgromadzone punkty. W wypadku powtarzających się naruszeń ww. zakazów prowadzący może zdyskwalifikować uczestnika Quizu.


§7 Nagrody


Lista nagród do zdobycia w grze stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do nagród o wartości równej lub wyższej od 760,00 zł zostały przyznane również nagrody pieniężne.

Dochód z tytułu nagrody rzeczowej, której przysługuje również nagroda pieniężna, uzyskanej w ramach Quizu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % wartości nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należny podatek zostanie pobrany przez Organizatora przed wydaniem nagród z nagrody pieniężnej. 

Zwycięzcy nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody rzeczowe.

Warunkiem wydania nagrody jest jej odbiór osobisty [za pokwitowaniem] przez nagradzanego Uczestnika (kapitana drużyny) w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zdobył mniejszą liczbę punktów.

O dokładnym terminie rozdania nagród Organizator musi poinformować Uczestników nie później niż przed zakończeniem Quizu. 


§ 8 Ochrona danych osobowych


Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Gry wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Gry, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcy. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Gry w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Gry oraz na stronie internetowej Organizatora, jego profilu internetowym na Facebooku oraz w materiałach promocyjnych.

Po zakończeniu Gry dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

Przystępując do Gry Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie fotografii oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora, jego profilu internetowym na Facebooku oraz w materiałach promocyjnych.


§ 9 Postanowienia końcowe


Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Gry z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom Gry, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Gry. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: pubquiz.pl@gmail.com lub  ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Uczestnik proszony jest o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

Regulamin Quizu jest udostępniony na stronie Organizatora [www.pubquiz.pl], na facebooku Spotkań Misyjnych https://web.facebook.com/spotkaniamisyjne/ oraz w dniu Quizu, tj. w sobotę 14.05.2016 podczas Spotkań Misyjnych na terenie Zgromadzenia Ducha Świetego, przy Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy.
REGULAMIN PUBQUIZ LIGA WAKACYJNA (TRÓJMIASTO) 20161. Organizatorem PubQuiz Liga Miejska 2016 jest firma New Entertainment.

2. Każdy uczestnik ligi musi mieć ukończone 18 lat.

3. Każda drużyna wybiera nazwę, której będzie używać przez cały okres trwania ligi.

4. Punkty zdobyte przez drużynę podczas Quizów odbywających się w ramach ligi wakacyjnej sumują się.

5. Do klasyfikacji ogólnej wliczonych będzie 7 najlepszych wyników zdobytych na poszczególnych Quizach rozegranych w ramach ligi wakacyjnej w lokalach w w których organizowana jest liga.

6. Drużyny mogą brać udział i zdobywać punkty we wszystkich lokalach w których rozgrywana jest liga.

7. Liczba osób w drużynie jest nielimitowana.

8. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczestników ligi za pośrednictwem strony internetowej www.pubquiz.pl, lub profilu na Facebook, lub informacja zostanie przekazana przez osobę prowadzącą ligę w danym lokalu.

9. Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieopisanych w tym regulaminie, a dotyczących PubQuiz Liga Wakacyjna 2016 odbywającej się w lokalach biorących w niej udział.

10. Decyzja organizatora w sprawach związanych z ligą jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich jej uczestników i drużyn.

11. Wszelkie pytania związane z ligą należy kierować na adres mailowy: pubquiz.pl@gmail.com© PubQuiz.pl 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.