REGULAMIN SERWISU www.pubquiz.pl

1. Definicje

1.1. Serwis internetowy (zwany dalej Serwisem) działający pod adresem www.pubquiz.pl zajmujący się sprzedażą, prowadzony jest przez firmę Next Enter Sp. z o.o. (zwany dalej Sprzedającym), zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Bydgoszczy, 83-163, ul. Wojska Polskiego 8/34 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą nr NIP 9532783102, REGON 340827087

1.2. Produkt – towar, rzecz, nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy lub pliki cyfrowe, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie www.pubquiz.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.

1.4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem serwisu www.pubquiz.pl

1.5. Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

2. Zasady korzystania z serwisu

2.1. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie adresu mailowego, imienia i nazwiska.

2.2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.pubquiz.pl w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.4. Użytkownikiem www.pubquiz.pl może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że konto zostanie założone przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od  www.pubquiz.pl na podany podczas rejestracji adres email (Newsletter)

2.6. Zabrania się Użytkownikom publikowania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych.

2.7. Działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie  www.pubquiz.pl zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.

3. Zasady zakupów

3.1.Sprzedaż odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka przez Kupującego, weryfikację prawidłowości podanych przez Kupującego danych, a następnie potwierdzenie zamówienia.

3.2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w momencie jego złożenia. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku serwisu www.pubquiz.pl

3.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.

3.4. Użytkownik może samodzielnie wycofać zamówienie, jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Użytkownik powinien dbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowego adresu dostawy zamówienia.

3.5. Użytkownikowi, który w sposób notoryczny będzie wycofywał i nie opłacał zamówień, zostanie zawieszone konto.

3.6. Kupno biletu nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca w lokalu. Rezerwacji stolika można dokonać poprzez kontakt z konkretnym lokalem.

4. Ceny produktów, koszt wysyłki oraz forma płatności

4.1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4.2. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.3. Zapłatę za zamówienie można dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej TPay.

4.4. Prowizję platformy transakcyjnej TPay w całości ponosi www.pubquiz.pl

5. Realizacja wysyłek

5.1.Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego do momentu wysyłki.

5.2. Zamówienie realizowane jest w formie biletu elektronicznego wysłanego na adres e-mail podanego w trakcie procesu zakupu. 

5.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie wysłać bilet elektroniczny. 

5.4  W przypadku nie otrzymania biletu Kupujący powinien sprawdzić folder SPAM. Jeżeli pomimo tego, nie otrzymano biletu Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@pubquiz.pl

6. Zwroty/odstąpienie od umowy

6.1. W przypadku odwołania wydarzenia Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet, Sprzedający ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

6.2. W przypadku, gdy uczestnik nie może pojawić się na grze przysługuje mu prawo do zwrotu zakupionego biletu. Aby dokonać zwrotu należy do godziny rozpoczęcia wydarzenia wysłać maila na adres sklep@pubquiz.pl z informacją o nr ID zamówienia oraz liczbie zwracanych biletów. Kupujący może zwrócić wszystkie bilety lub tylko kilka z nich. Sprzedający w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy za zakupione bilety (uwzględniając różnicę w kwocie rabatów za zakupioną liczbę biletów).

6.3. Nie ma możliwości wymiany lub przeniesienia biletów na inne wydarzenie. Kupujący może uzyskać zwrot, zgodnie z pkt. 6.2., a następnie zakupić bilety na nowe wydarzenie.

7. Reklamacje

7.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w którym stwierdził wady, domagając się wymiany, obniżenia ceny, nieodpłatnej naprawy lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

7.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

7.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą e-mailową na adres sklep@pubquiz.pl poprzez wysłanie opisu powodu reklamacji.

7.4. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 7 dni od daty wysłania zamówienia.

7.5. Zgłoszenie reklamacji niedostarczenia przesyłki odbywa się za pomocą wiadomości e-mail kierowanej przez Kupującego do Sprzedającego na adres sklep@pubquiz.pl

8. Pliki Cookies

8.1.Serwis korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

8.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności.

8.4. Korzystając z serwisu www.pubquiz.pl , Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacjach społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

10.2. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyrazili na to zgodę.

10.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

10.4. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu  www.pubquiz.pl emailem lub na piśmie. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w sytuacji, gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Serwisu lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10.5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Zabrania się Użytkownikom działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie serwisu, niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące prawo. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zawieszone do czasu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a następnie usunięte.

11.2. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, treści, plików prezentowanych na stronie Serwisu bez zgody Sprzedającego. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Nr 24, poz 83.11.3. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do serwisu z powodów organizacyjno – technicznych.

11.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

OŚWIADCZENIA

  1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i upewnił się, że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
  1. Klient jest świadomy, że zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
  2. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Usługi.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU ON-LINE

  1. Produktu on-line stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Do prawidłowego korzystania z Produktu on-line wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
  3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@pubquiz.pl
  4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego, plik Excel) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
  5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu on-line.

Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu on-line, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.