ilość rzeczy: 0 kwota do zapłaty: 0.00 zł
Login Hasło
Zaloguj się Przypomnij hasło | Zarejestruj się

Regulamin konkursu Liga Pub Quiz 2017/2018


Definicje

1.    Regulamin to niniejszy Regulamin konkursu, ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony w obrębie strony internetowej Organizatora, pod adresem URL w brzmieniu: http://www.pubquiz.pl/?a=site&str=24. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie dla Uczestników.

2.    Regulamin Pub Quiz to regulamin quizów przeprowadzanych przez Organizatora, dostępny na jego stronie internetowej pod adresem URL: http://www.pubquiz.pl/?a=site&str=7.

3.    Uczestnik to uczestnik konkursu, będący osobą fizyczną, który przystąpił do udziału w konkursie, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.    Organizator konkursu to Tomasz Pająkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski z siedzibą przy ul. Beskidzkiej 1/49 w Bydgoszczy (85-166), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9532449780 oraz REGON 34082708.

5.    Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Uczestnik konkursu może się z nim skontaktować, tj. NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski, ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz, e-mail: PubQuiz.pl@gmail.com, tel.: 570 004 493.

6.    Lokal to lokal rozrywkowy prowadzony przez podmiot współpracujący z Organizatorem, w którym przeprowadzane są Rozgrywki. Lista Lokali dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem URL: http://www.pubquiz.pl/?a=site&str=2.

7.    Rozgrywka to quiz przeprowadzany w Lokalach przez Organizatora, w okresie od 26.11.2017 r. do 24.05.2018 r., zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Pub Quiz.

8.    Drużyna to zorganizowana grupa Uczestników, biorących udział w Rozgrywkach lub Finale.

9.    Kategoria Open – Kategoria w ramach Rozgrywek, w której ilość osób zapisanych do Drużyny oraz ilość osób biorących udział w Rozgrywkach jest nieograniczona z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2 ust. 5

10.    Kategoria „6” – Kategoria w ramach Rozgrywek, w której liczba osób zapisanych do Drużyny jest nieograniczona ale liczba osób biorących udział w Rozgrywkach nie może przekroczyć sześciu osób z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2 ust. 5

11.    Finał to rozgrywka rozstrzygająca konkurs, przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Pub Quiz oraz Regulaminu Finału Ligi .

12.    Punkty to punkty przyznawane w ramach Rozgrywek, które stanowią kryterium kwalifikacyjne do udziału w Finale konkursu, przyznawane zgodnie z Regulaminem Pub Quiz.


§1 Postanowienia ogólne

1.    Organizator przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem, Regulaminem Pub Quiz oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.    Konkurs rozpoczyna się dnia 26.11.2017 r. i trwa do 24.05.2018 r.

3.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Udział w konkursie jest odpłatny oraz dobrowolny.

§2 Udział w konkursie

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez wszystkich członków Drużyny do dnia 11.01.2018 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego u osoby prowadzącej Rozgrywkę oraz wniesienie przez każdego z Uczestników opłaty w wysokości 15,00 zł w lokalach, które są partnerami Ogólnopolskiej Ligi Pub Quiz i 20,00 zł w lokalach, które nie są partnerami Ogólnopolskiej Ligi Pub Quiz. Lista lokali, które są partnerami Ogólnopolskiej Ligi Pub Quiz jest opublikowana na stronie internetowej pubquiz.pl

2.    Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.    W celu przystąpienia do Rozgrywek prowadzonych w Lokalach, Uczestnicy tworzą Drużyny.

4.    Uczestnicy wybierają nazwę dla swojej Drużyny, która będzie wykorzystywana we wszystkich Rozgrywkach związanych z niniejszym konkursem, zamieszczając ją w formularzu zgłoszeniowym.

5.    Maksymalna liczba Uczestników, wchodzących w skład jednej Drużyny, nie może przekroczyć liczby wskazanej przez Drużynę w formularzu zgłoszeniowym.

6.    W ramach Ogólnopolskiej Ligi Pub Quiz Drużyny podejmują decyzję dotyczącą udziału w Rozgrywkach w jednej z dwóch Kategorii: Kategorii Open lub Kategorii „6”.

7.    Migracje z Kategorii „6” do Kategorii Open możliwe są do 11 stycznia 2018 z zachowaniem punktacji za odbyte już Rozgrywki z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2 ust. 9

8.    Migracje z Kategorii Open do Kategorii „6” możliwe są do 11 stycznia. Zachowanie punktacji możliwe jest tylko wtedy gdy drużyna biorąca udział w Rozgrywkach nie była reprezentowana przez więcej niż 6 osób z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2 ust. 9

9.    Migracje z zachowaniem punktacji możliwe są tylko wtedy gdy możliwe jest odtworzenie punktacji oraz liczby osób w Drużnie z tabel z punktacją publikowanych przez Prowadzących na profilach FB danych miast.

10.    Organizator nie zwraca opłat za wpisowe do Ligi w przypadku zmniejszenia się liczby osób w Drużynie.


§3 Rozgrywki

1.    W okresie od 26.11.2017 r. do 24.05.2018 r., w Lokalach odbywają się Rozgrywki.

2.    Rozgrywki przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Pub Quiz i obejmują każdorazowo 45 pytań.

3.    Maksymalna ilość Rozgrywek, w których może wziąć udział Drużyna to 25.

4.    Drużyna może brać udział w Rozgrywkach odbywających się wyłącznie w tym Lokalu, w którym zgłosiła swój udział, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.

5.    Minimalna ilość Rozgrywek, w których musi wziąć udział Drużyna, by jej wyniki były liczone do końcowej klasyfikacji to 18, z czego przynajmniej 15 rozgrywek Drużyna musi rozegrać w Lokalu, w którym się zapisała.

6.    Drużyna może maksymalnie dziesięciokrotnie wziąć udział w Rozgrywkach prowadzonych w Lokalu innym niż ten, w którym zgłosiła swój udział w konkursie przy czym łączna ilość Rozgrywek nie może przekroczyć 25. Przed rozpoczęciem Rozgrywki w innym Lokalu, Drużyna musi każdorazowo zgłosić ten fakt za pośrednictwem wiadomości wysłanej na maila liga@pubquiz.pl najpóźniej do godziny planowego rozpoczęcia Quizu.

7.    W przypadku nieobecności któregoś z członków Drużyny na Rozgrywce, może on zostać zastąpiony przez osobę trzecią niebędącą Uczestnikiem konkursu, z takim jednak zastrzeżeniem, że w skład Drużyny podczas Rozgrywek musi w każdej chwili wchodzić co najmniej 2 Uczestników.

8.    Punkty kwalifikujące Drużynę do udziału w Finale, o których stanowi §4 ust. 3 Regulaminu, to suma Punktów zdobytych w 18 Rozgrywkach, w których Drużyna wzięła udział i uzyskała najbardziej korzystną dla siebie liczbę Punktów, tj. najlepsze 18 wyników danej Drużyny.


§4 Finał i wybór zwycięzców

1.    Finał konkursu odbędzie się 9 czerwca 2018 r., w Lokalu wskazanym przez Organizatora.

2.    Dokłada data i miejsce przeprowadzenia Finału zostaną ogłoszone przez Organizatora co najmniej miesiąc przed datą jego rozpoczęcia.

3.    Do udziału w Finale zakwalifikowanych zostanie 25 Drużyn z Kategorii Open i 25 Drużyn z Kategorii „6” które uzyskały największą liczbę Punktów w ramach 18 Rozgrywek, zgodnie z postanowieniem §3 ust. 8 Regulaminu.

4.    Drużyna w Finale reprezentowana jest przez maksymalnie 10 należących do niej Uczestników w Kategorii Open i przez maksymalnie 6 Uczestników w Kategorii „6”.

5.    W przypadku nieobecności któregoś z członków Drużyny na Finale, może on zostać zastąpiony przez osobę trzecią niebędącą Uczestnikiem konkursu, z takim jednak zastrzeżeniem, że każda osoba zastępująca Uczestnika zobowiązana jest do opłacenia wpisowego zgodnie z zasadą opisaną w §2 ust. 1. Zmiany uczestników na Finał muszą być zgłoszone przez przedstawiciela Drużyny mailowo na adres liga@pubquiz.pl najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018, a opłaty wniesione bezpośrednio na podany przez Organizatora numer konta.

6.    Wybór zwycięzców oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu rozgrywki finałowej w dniu Finału, przy udziale trójosobowego jury w którego skład wchodzą: Tomasz Pająkowski, Mateusz Leszczyński oraz Michał Świątczak.

7.    Jury wyłoni 10 zwycięskich Drużyn z Kategorii Open i 10 zwycięskich Drużyn z Kategorii „6”, które uzyskały największą liczbę punktów w Finale.

8.    Finał przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Pub Quizu i Regulaminem Finału Ligi i obejmuje 60 pytań.


§5 Nagrody

1.    Każda ze zwycięskich Drużyn otrzyma nagrodę.

2.    Suma pieniężna, stanowiąca pulę nagród, równa jest sumie opłat wniesionych przez Uczestników, o których stanowi §2 ust. 1 Regulaminu, pomniejszonej o potrącenie o którym stanowi ust. 4 poniżej i jest oddzielna dla każdej Kategorii.

3.    Nagroda zostanie wydana zwycięzcom konkursu w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

4.    Z łącznej puli nagród Organizator potrąci kwotę w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i odprowadzi ją do właściwego Urzędu Skarbowego.


§6 Reklamacje

1.    Organizator ustanawia następującą procedurę reklamacyjną:
A. Składanie reklamacji w sprawie konkursu, organizowanego na podstawie niniejszego Regulaminu, jest możliwe m.in.:
1) w formie pisemnej na adres: NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski, ul. Beskidzka 1/49, 85-166 Bydgoszcz,
2) w formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora, tj. PubQuiz.pl@gmail.com.
B. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Uczestnika, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
C. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
D. Organizator informuje Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Uczestnika.

2. Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§7 Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.

2.    Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, ewentualnego wydania nagrody oraz opublikowania informacji o zwycięzcy konkursu na stronie internetowej Organizatora (www.pubquiz.pl).

3.    Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie oraz ewentualnego otrzymania nagrody.

4.    Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania żądań w zakresie ich uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


§8 Postanowienia końcowe i uzupełniające

1.    Informacje statystyczne dotyczące Uczestników mogą zostać ujawnione publicznie, na stronie internetowej Organizatora (www.pubquiz.pl).

2.    Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie.

3.    Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień Regulaminu przez Uczestnika.

4.    Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5.    Organizator konkursu udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej http://www.pubquiz.pl/?a=site&str=24.

6.    Uczestnicy konkursu mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

7.    Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Organizatora, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Organizatora nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod dane kontaktowe uczestnika, w przypadku gdy strony są związane umową o charakterze ciągłym.

8.    Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

9.    W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

10.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

11.    Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
© PubQuiz.pl 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.